Algemene voorwaarden

Algemeen

1. Deze voorwaarden maken deel uit van de lesovereenkomst. De lesovereenkomst komt tot stand door het invullen van het aanmeldingsformulier (via internet of op papier) en de verzending van een bevestiging van de aanmelding door de Rijschool per e-mail, Whatsapp of per post.

2. Om lessen te kunnen volgen dient de leerling te voldoen aan de wettelijke eisen, waaronder de minimumleeftijd. Tijdens de lessen dient de leerling een wettelijk erkend legitimatiebewijs bij zich te hebben.

3. De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen. De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurcertificaat.

4. De Rijschool kan indien zij dat in redelijkheid nodig oordeelt, aanvullende afspraken met de leerling maken over de invulling van de rijlessen of de voorwaarden van de lesovereenkomst. Deze zullen dan in een addendum bij de lesovereenkomst worden vastgelegd.

5. De proefles die voor de motorrijopleiding wordt aangeboden, is alleen gratis in combinatie met een lespakket.

6. De leerling kan theorie-instructie volgen via een door de Rijschool aangebonden internetprogramma.

Informatieverstrekking

7. De leerling verstrekt alle informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, gebruik van medicijnen, alcohol of drugs volledig en naar waarheid aan de Rijschool voor zover deze in alle redelijkheid relevant is te achten voor de rijvaardigheid. Bij twijfel met betrekking tot, incidenteel of chronisch, gebruikte medicijnen is de leerling verplicht de huisarts te raadplegen en een medische verklaring te laten opstellen ten behoeve van de Rijschool.

8. Indien de leerling informatie, van welke aard dan ook, verzwijgt met betrekking tot de rijvaardigheid, dan heeft de Rijschool het recht de lesovereenkomst per direct te ontbinden zonder dat zij gehouden is tot restitutie van reeds betaalde lesgelden.

9. De leerling is verplicht aan de Rijschool mede te delen of hij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft of heeft gehad en wat daarvan de reden is.

Betaling

10. Betalingen geschieden contant aan de instructeur of per rekening voorafgaand aan elke rijles. Gespreid betalen is mogelijk. Dit dient vooraf bij de rijschool bekend te worden gemaakt. Alle deelfacturen dienen voor het examen te zijn voldaan. Aan gespreid betalen zijn eenmalige kosten verbonden.

11. Betaling voor lespakketten geschieden contant of per rekening binnen veertien dagen na het sluiten van de lesovereenkomst. Bij overschrijding van deze termijn is de leerling van rechtswege in verzuim en heeft de Rijschool het recht de lessen met onmiddellijke ingang op te schorten.

12. Het opschorten van de lessen laat de betalingsverplichting van de leerling onverlet. Blijft betaling na een eerste herinnering uit, dan heeft de Rijschool het recht het verschuldigde bedrag te verhogen met een bedrag aan administratiekosten ter grootte van twintig procent van het verschuldigde lesgeld.

13. Vanaf het moment dat de leerling met betaling in verzuim is, is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met twee procentpunten.

14. Indien de Rijschool genoodzaakt is tot het nemen van incassomaatregelen, zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de leerling.

15. Lespakket is vanaf de datum van ontvangst 1 jaar geldig. Het laatste examen moet hierbij zijn afgenomen voordat het jaartermijn is verstreken.

Lessen

16. De rijles moet volledig worden benut voor het rijonderricht. De instructeur bepaalt de route en de te verrichten handelingen.

17. De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats in goede lichamelijke en geestelijke conditie voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats, waarna de instructeur het recht heeft te vertrekken. In dat geval is de Rijschool bevoegd het volledige lesgeld voor de betreffende les in rekening te brengen.

18. De leerling mag een gereserveerde rijles annuleren. Een verzoek om de rijles te verplaatsen naar een ander tijdstip geldt als annulering van de rijles.

19. Vindt de annulering plaats binnen 48 uur voor het gelande tijdstip, dan heeft de Rijschool het recht om 50% van het lesgeld in rekening te brengen. Vindt de annulering plaats binnen 24 uur, dan heeft de Rijschool het recht om het volledige lesgeld in rekening te brengen.

20. De Rijschool zal zich naar redelijkheid inspannen om bij annuleringen die binnen 48 uur plaatsvinden, op het gereserveerde tijdstip de les aan te bieden aan een andere leerling. In dat geval zal geen doorberekening van lesgeld plaatsvinden.

21. Een binnen 48 uur geannuleerde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is in elk geval het overlijden van een naast familielid en een medische behandeling waarbij sprake is van een spoedopname in het ziekenhuis. Ziekte waarbij geen sprake is van een ziekenhuisopname of een ziekenhuisopname waarvan het plaatsvinden als vaststaat buiten 48 uur voor de geplande les, is geen dringende reden.

22. Vakantie of arbeidsverplichtingen zijn nimmer een dringende reden.

23. Voor de genoemde termijnen wordt een zondag niet meegerekend.

24. Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in dat geval geen aanspraak maken op restitutie van lesgeld of schadevergoeding.

Examen

25. Een (onderdeel van het) praktijkexamen wordt in overleg met de leerling door de Rijschool op naam van de leerling gereserveerd nadat de examenkosten zijn betaald.

26. De leerling draagt zelf zorg voor reservering en betaling van het theorie-examen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

27. Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en na het voltooien van de tot het pakket behorende rijlessen, naar het redelijk oordeel van de instructeur, nog niet toe is aan (een onderdeel van) het praktijkexamen, mag de leerling niet deelnemen aan dat examen. In overleg met de instructeur wordt nader bepaald hoeveel extra lessen de leerling dient te volgen voordat zal worden deelgenomen aan het examen. Deze extra lessen worden per stuk in rekening gebracht en dienen te worden betaald zoals in deze voorwaarden is aangegeven.

28. De Rijschool zal zich naar redelijkheid inspannen de leerling zo vroeg mogelijk te attenderen op de noodzaak tot het volgen van extra lessen.

29. De leerling legt het rijexamen in beginsel af met het voertuig waarin of waarop rijles is gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in of op een vervangend lesvoertuig van de rijschool.

30. Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die niet aan de Rijschool toegerekend kunnen worden, dan is de leerling de kosten van het examen verschuldigd. De kosten van een nieuwe aanvraag zijn voor rekening van de leerling.

31. De leerling is verplicht om alle noodzakelijke bescheiden mee te nemen naar het examen, waaronder certificaten en geldige legitimatie.

32. Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan is de leerling de kosten voor een nieuwe aanvraag niet verschuldigd. De Rijschool heeft in dat geval evenwel het recht om aan de leerling de kosten van één rijles in rekening te brengen.

Aansprakelijkheden

33. Voor schade die te herleiden is tot beperkingen in de rijvaardigheid van de leerling als bedoeld in art. 6, 7 en 8 is de leerling jegens de Rijschool aansprakelijk. Onder deze schade is mede begrepen schade die de Rijschool lijdt, doordat zij zelf door derden als aansprakelijke partij kan worden aangesproken.

34. Voor schade veroorzaakt aan het lesvoertuig of aan andere verkeersdeelnemers tijdens de rijles is de leerling niet aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld. Van grove schuld is in elk geval sprake, indien de schade is te herleiden tot een tijdelijke onbekwaamheid een voertuig te besturen, waarvan hij in redelijkheid op de hoogte had moeten zijn.

35. Van wetenschap van onbekwaamheid is in elk geval sprake, indien de leerling tijdens de rijles onder invloed is van medicijnen waarbij het risico bestaat van aantasting van de rijvaardigheid of van alcohol of verdovende middelen.

36. Indien tijdens de rijles een verkeersovertreding wordt begaan waarvoor een boete wordt gegeven, is de Rijschool in verhouding tot de leerling aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of grove schuld bij de leerling.

37. De rijschool is tegen (wettelijke) aansprakelijkheid verzekerd. De rijschool is uit hoofde van deze overeenkomst maximaal aansprakelijk tot het bedrag dat haar verzekeraar in een voorkomend geval van aansprakelijkheid voor schade uitkeert.

38. Aansprakelijkheid voor schade te wijten aan opzet of grove schuld van ondergeschikten of hulpersonen wordt uitgesloten.

Ontbinding/Beëindiging

39. De Rijschool heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden, indien de leerling naar het oordeel van de instructeur tekortschiet in de nakoming van verplichtingen waarvan in redelijkheid gezegd kan worden dat die uit hoofde van de lesovereenkomst op de leerling rusten. De leerling heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding of restitutie.

40. Tot de verplichtingen van de leerling uit de overeenkomst worden in elk geval gerekend het onvoorwaardelijk opvolgen van de aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijles.

41. De Rijschool heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien naar het oordeel van de instructeur de leerling in redelijkheid niet geschikt kan worden bevonden voor het besturen van het voertuig waarvoor de lesovereenkomst is gesloten. De leerling heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding, maar wel recht op restitutie van eventueel vooruitbetaald lesgeld. Betalingen voor inmiddels genoten rijlessen blijven verschuldigd.

42. De leerling kan de lesovereenkomst slechts ontbinden op grond van dringende redenen van dusdanige aard, dat van de leerling redelijkerwijze niet verwacht kan worden de overeenkomst te continueren totdat het praktijkexamen met voldoende resultaat is afgelegd. In geval van ontbinding wegens dringende redenen is de leerling gehouden de Rijschool de prijs van twee lesuren te vergoeden. Voor gevolgde lessen blijft de prijs verschuldigd.

43. In geval een ontbinding als bedoeld in het vorige artikel plaatsvindt bij een pakket, vindt restitutie plaats naar rato van de nog niet benutte lesuren. Het aandeel in de pakketprijs dat betrekking heeft op examendeelname, wordt niet gerestitueerd.

44. De Rijschool kan de overeenkomst ontbinden in de in deze voorwaarden aangegeven omstandigheden en overigens slechts om dusdanige dringende redenen gelegen in de persoon van de leerling of diens gedragingen, dat in redelijkheid van de Rijschool niet verwacht kan worden dat zij de overeenkomst voortzet. In geval van ontbinding op dergelijke dringende redenen, volgt restitutie van vooruitbetaalde lesgelden, dan wel van de prijs voor een pakket, voor zover daarvan nog geen gebruik is gemaakt.

45. Ontbinding geschiedt schriftelijk onder opgaaf van redenen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

46. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

47. De bevoegde rechter is de rechter te Groningen, tenzij de leerling bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk kiest voor de rechter van diens woonplaats.

Website

48. Hoewel wij ernaar streven om de informatie op onze website zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, kunnen er typefouten, onvolledigheden of onjuistheden voorkomen.

49. De aanbieder garandeert niet de juistheid, volledigheid of actueel zijn van de informatie op de website.

50. De gebruiker kan aan de inhoud van de website geen rechten ontlenen.